Alapvető, működést szabályozó jogszabályok

2013. évi V. törvény: a Polgári Törvénykönyvről

2006. évi V. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2012. évi C. törvény: A Büntető Törvénykönyvről

2012. évi I. törvény: A Munka Törvénykönyvről

2007. évi CXXIX. törvény: a termőföld védelméről

1995. évi LIII. törvény: a környezet védelmének általános szabályairól

1996. évi LIII. törvény: a természet védelméről

2009.évi XXXVII. törvény: az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

2012. évi CLXXXV. törvény: a hulladékról

1993. évi XCIII. törvény: a munkavédelemről

1995. évi CXXV. törvény: A nemzetbiztonsági szolgálatokról

2011. évi CXII. törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

1996. évi LVII. törvény:  a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

1996. évi LXXXI. törvény: a társasági adóról és az osztalékadóról

  2009. évi CLV. törvény: a minősített adat védelméről

2015. évi CXLIII. törvény: a közbeszerzésekről

2000. évi C. törvény: a számvitelről

2003 évi XCII. törvény: az adózás rendjéről

2007. évi CXXVII. törvény: az általános forgalmi adóról

1995. évi CXVII. törvény: személyi jövedelemadóról

1997. évi LXXX. törvény: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

2008. évi XLVIII. törvény : A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2007. évi törvény az állami vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény: Nemzeti vagyonról szóló törvény

2008. évi XL. törvény:  A földgázellátásról

2011. évi CXXVIII. törvény: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2007. évi LXXXVI. törvény: a villamos energiáról

1988. évi I. törvény: a közúti közlekedésről

2013. évi CXL. törvény: a fémkereskedelemről

1997. évi LXXVIII. törvény: az épített környezet alakításáról és védelméről

1996. évi CXVI törvény : az atomenergiáról